10 مهر 1386
پیش از تمام شدن سال می آیی

پیش از تمام شدن سال می آیی

پیش از تمام شدن ماه

پیش از تمام شدن این کار

پیش از تمام شدن  این روز

پیش از مرگ این لحظه ...

پیش از این که به گریه بیفتم

سر انجام می ایی ...

پیش از اینکه این شعر به پایان رسد

پیش از ان که مرگ از راه رسد ...

تو پیش از عشق

تو پیش از مرگ

تو از همه زودتر خواهی رسید ...


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها