16 دی 1386
اگر نیایی

اگر نیایی

سنگ به آسمان می زنم

و اشکم را به آسمان پرتاب می کنم

اگر نیایی

دمپایی را جفت می کنم

و پلک اینه را تر

فکر نکن گریه نمی کنم

یا رهایت

اخمی از خط آسمان کم نمی شود

اگر باز هم نیایی . . .


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها