11 اسفند 1387
چند شنبه های بی تو

 

شاعرم!
این را از نگاهای چشم هایم نمی فهمی؟

سفیدی ناخن هایم

کوچکی آسمانم

و برش های دوری که از تو جا مانده است

پاییز بی شعرهای من

در ورق هایی دور

بی پنچ شنبه های تو پیاده می گذشتم

کوچکی آسمانم راهی به فردا نمی شناخت

وگرنه آمدنت را از دوردست های تو می گریست .


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها