11 دی 1388
دیدن تو

 

اگر خداوند یک آرزوی انسان را برآورده میکرد
من بیگمان
دوباره دیدن تو را آرزو میکردم
و تو نیز
هرگز ندیدن من را
آنگاه نمیدانم
براستی خداوند کدامیک را میپذیرفت؟


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها