8 بهمن 1389
نگاه تو

 

کمی مرا نگاه کن ، نگاه کن کمی مرا ، ببین  سکوت لعنتی مرا نشانه رفته است !
ببین تمام لحظه های بی کسی میان ناکسان گذشته است  نگاه کن کمی مرا ببین پر از اشاره ام بدون تو !
قسم به قلب پاره ام پر از نگاه هرزه ام بدون تو کمی مرا نگاه کن ببین تمام شاهدانِ کوچه های خاطرات...،

تمام آن نگاه های بی گناه مرا بدون تو ،چه بی حیا نگاه می کنند چگونه تاب آورم این نگاهای بی نگاه تو را

کمی مرا نگاه کن فقط نگاه ساده ایی  که بشکند سکوت من و بشکفد سلام،


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها